Oznam o konaní valného zhromaždenia

Výbor Šoltýsskeho komposesorátu oznamuje svojím členom, že z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sa bude konať valné zhromaždenie kombinovaným spôsobom.
Prezenčne pre členov bývajúcich v Liptovskej Lúžnej a Liptovskej Osade, pričom volebné lístky a hlasovacie lístky sa budú zbierať 27.06.2021 členmi volebnej komisie.

Pre členov bývajúcich mimo Liptovskej Lúžnej (a Liptovskej Osady) bude hlasovanie realizované korešpondenčne, pričom volebné lístky a hlasovacie lístky budú doručované poštou – prostredníctvom odpovednej služby do 15.06.2021

Volebná a mandátová komisia spočíta a vyhodnotí volebné lístky a hlasovacie lístky dňa 04.07.2021.

Výsledky budú zverejnené na stránke ŠKPS.